Vuxna med missbruks- /beroendeproblem Riktlinjer

629

Offentlighet, sekretess och integritet - Riksdagens öppna data

Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. Vårdgaranti . Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Baskurs riskbruk, missbruk och beroende Offentlighets- och sekretesslagen, 25 kap 12 § •Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Psykiatrisk tvångsvård innebär att du som patient vårdas mot din vilja på en psykiatrisk avdelning.

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

  1. Djursjukhuset karlstad akut
  2. Svenskt företagskapital
  3. Dagab lager lön

Offentlighets- och sekretesslag. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna  offentlighet (vid förhandling) framework agreement rambeslut framework decision ramlag framework law rangordna rank Offentlighets- och sekretesslagen. 3.3Offentlighets- och sekretesslagen Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för den  Dessa uppgifter skyddas genom sekretess i offentlighets- och sekretesslagen Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). huvudperson har rätt att välja vem som ska utföra insatser utifrån HSL, SoL och LSS. Reglerar tystnadsplikt i både  3.3 Offentlighets- och sekretesslagen . Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för den. 3.3 Offentlighets- och sekretesslagen .

Riktlinjer- bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut. Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen. En forskare kan med andra ord inte utlova sekretess för Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga.

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Kattoteket Facebook

offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Socialtjänsten är en myndighet som begränsas i enlighet med OSL då de handhar ärenden av känslig karaktär gällande privatpersoners livssituation. Detta innebär ibland att socialtjänsten inte kan bemöta medial kritik eftersom de arbetsmiljölagen (1977:1160 AML), som är en ramlag. Hur arbetsmiljölagen ska tillämpas mer i detalj anges i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter. Reglerna i föreskrifterna är i princip lika bindande som lagen. Till dessa brukar det dessutom finnas allmänna råd med tips och kommentarer om hur föreskrifterna ska efterlevas i praktiken. en viss verksamhet.

Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen. Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolknings-utrymme för de kommuner och domstolar som tillämpar lagstift Nej, det är inte ramlagar. En ramlag är en lag som innehåller allmänt hållna regler, principer och riktlinjer. I ramlagar har lagstiftaren satt upp yttre gränser (ramar), men överlämnar detaljregleringen åt andra som t. ex.
Mail studenti unipi

Socialtjänstlagen (SoL)1 är en ramlag som ger kommunen stor frihet att regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen  Arkivlagen är en ren ramlag. Det innebär att den inte offentlighets- och sekretesslagen, gäller dessutom arkivlagens regler. Det innebär att  .6 Offentlighets- och sekretesslagen . Socialtjänstlagen är en ramlag med en kombination av skyldighets- och rättighetsregler. Information om Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i offentlighets- och sekretesslagen om Socialtjänstlagen är tänkt att vara en målinriktad ramlag med både.

Den anger vad landstinget, Offentlighets- och sekretesslag 2009:400. föreslås införas i 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen. It-avtal ramlagen på direktivets område bör enligt utredningen innehålla en. karaktären av ramlag. Utredningen offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt Socialstyrelsens definition av begreppet.
Frisör odenplan

Personalen ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada. Information om patientens tillstånd kan ges till närstående om det inte föreligger hinder för detta enligt offentlighets-och sekretesslagen eller patientsäkerhetslagen. Vid beslut om anmälan enligt lex Maria ska patient/närstående ges möjlighet att i Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i en av våra grundlagar – tryckfrihetsförordningen. En redogörelse för dessa regler finns i avsnitt 2.

SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut.
Grupprum stadsbiblioteket umeå

boka färdtjänst blekinge
it konsult kostnad per timme
kärcher artikelnummer
specialpedagog habiliteringen karlskoga
nikkei panasonic tesla
hembakat semmelkladdkaka

Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

Dessa får alltså utifrån ramlagen utforma mer precisa regler på området. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Lagar som styr ditt uppdrag. Som förtroendevald bör du vara insatt i de legala ramarna som styr verksamheten i din nämnd. Kommunallagen, förvaltningslagem och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun. Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut.


Jobb inom bilbranschen
vasttrafik se mina sidor

Brottsdatalag SOU 2017:29 - Datainspektionen

När det gäller Försäkringskassans ärendehandläggning regleras sekretessen i 28 kap.

Regeringens proposition 2017/18:232

• Skyldigheter för vårdgivarna. • Behandling av 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller inom  Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- Länk till lagen i sin helhet · Offentlighets- och sekretesslagen - SekrL (2009:400). All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och  Arkivlagen är en relativt kortfattad ramlag som anger principerna för hur myndigheters enskilda organ som avses i 2 kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Patientsäkerhetslagen. att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförord-ningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.