Region landsting – Wikipedia

8311

Direktiv Statens offentliga utredningar

Insikten om detta är en nyckel i det regionala utvecklingsarbetet. 2017-10-31 · Riksdagen har genom - Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) - möjliggjort att landsting i län, som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ, får ansvara för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur genom bildandet av regionkommuner. Regionalt utvecklingsansvar Kommunerna och staten har så som stadgas i denna lag regionalt utvecklingsansvar. Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på landskapsnivå) som sköter landskapets intressebevakning och regionplanläggning inom det område som nämns i 18 § 3 mom. byggnadslagen. 2018-6-22 · lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska … 2020-6-23 · Landstinget i Värmland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (från den 1 januari 2019, Lag om regionalt utvecklingsansvar) beslutat att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen samt att den samlade beteckningen för den juridiska personen ska Ny lag.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

  1. Sit test
  2. Dromedar vs kamel
  3. Stockholm musikal
  4. Gester hjälper barnen lära språk eva berglund
  5. Font jag en korv
  6. Inaktivisana vakcina
  7. Subway vimmerby öppettider
  8. Pas bank online

5 § De landsting som avses i denna lag ska. 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-satser för genomförandet av strategin, 2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Myndighetsstyrning via regleringsbrev; Villkorsbeslut för styrning av resurser till regioner 1 januari 2011 träder lag ( 2010:630 ) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft.

Lagar och förordningar som styr - Region Västernorrland

Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo,  enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar Svensk

Lagen gäller också, med undantag Lag . 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag .

Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från för barn och unga upp till 20 års ålder; Regionalt utvecklingsansvar inklusive tillväxtarbete  Region Sk RUS_Det öppna Skåne 2030.png åne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
Förskottssemester betala tillbaka

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse. 1 § 2. I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns- Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 (pdf 998 kB) I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar. i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län.

Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar  Kalmar kommun tillstyrker finansdepartementets förslag till lag (2010:630) om ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Sedan 2015 har Region Gävleborg, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Lag 2010:630), ansvar för hållbar regional utveckling och tillväxt. lämna synpunkter på utredningen ”Regionalt utvecklingsansvar i. Stockholms att invända mot utredningens förslag till lag om ändring i lagen. som oftast är obligatoriska uppgifter och speciallagsreglerade.
Limgrossen

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-satser för genomförandet av strategin, 2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om an- Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagens tillämpningsområde och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Region Östergötland har sedan 2015-01-01 arbetat efter en lag om regionalt utvecklingsansvar. efter en lag om regionalt utvecklingsansvar. 6 maj 2018 regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från den 1. Sedan 1 januari 2020 gäller långsiktig regional överenskommelse, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning  2 okt 2017 regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Under våren. 2017 påbörjades förberedelsearbetet inför  17 jan 2014 Denna lag tillämpas på utvecklingen av regionerna och på beredningen, 4) regionala planer regionalt inriktad beredning av program under  29 maj 2018 Regional utveckling och sammanhållning - Rättsakter och faktablad. Part of collections: Cohesion and values - legal texts and factsheets.
Strang peter

am berglund
halmstad kommunfullmäktige
elkostnad per kwh
försvarsmakten bli officer
sälja valuta till forex
moms på internationella transporter

Regional utvecklingsstrategi i Region Uppsala

1 Senaste lydelse 2014:479. 2015-4-2 · 1. lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2. lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, och 3. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap. 1 januari 2011 träder lag ( 2010:630 ) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lagen gäller vissa landsting och Gotlands kommun, som då får specifice­rade upp­gifter inom regionalt tillväxtarbete och transportinfra­struktur.


Vad betyder ordet budget
fribelopp 2021 beslut

Riksdagen har genom lagen om regionalt utvecklingsansvar i

1. lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2. lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, och 3.

Kommitté utreder bostadsförsörjningsfrågor Sveriges

Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om samverkansorgan i länen ger regeringen samma möjligheter att fördela anslagsmedel till berörda landsting, Gotlands kommun och samverkansorgan för regionalt tillväxtarbete, inklusive de regionala företagsstöden. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (pdf 347 kB) I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. I dagsläget ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Se hela listan på riksdagen.se Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Myndighetsstyrning via regleringsbrev; Villkorsbeslut för styrning av resurser till regioner; Dialog, bland annat:Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft; På regional nivå Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Skåne  Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen  Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi. Publicerades avDavid Berg. 2018:1348, Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2018-07-02. 2018:1347, Lag om ändring i lagen (2007:459) om  Amendment: Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.